กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสาลี่ สนธิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวนารีรัตน์ บัวชุม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางชญานิศา มีจี๋
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวศิริลักษณ์ เชียงจันทร
ผู้ดูแลเด็ก