กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิระพงษ์ หงษ์คำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวเชาวลี วันสนุก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางนิตยา ตาทน 
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุพรรณี โพธิ
คนงานทั่วไป