กองช่าง

นายสุธรรม สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิทยากรณ์ กองสถาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอภิชัย กันทะวงวงษา 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายจักรพันธ์ แสงคำ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ