คณะผู้บริหาร

นายมงคล อุดธิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเอกลักษณ์ ใจก้อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญทา ปิ่นใหญ่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญส่ง ก้อนแก้ว
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญปั๋น สายเงิน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล