ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์