องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

นายมงคล อุดธิมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

นายบุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

นายสุทัศน์ ปินตาจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ สมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ โดยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนายมงคล อุดธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ เป็นประธานเปิดโครงการ

Coming Soon
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด