องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสาลี่ สนธิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวนารีรัตน์ บัวชุม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางชญานิศา มีจี๋
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวศิริลักษณ์ เชียงจันทร
ผู้ดูแลเด็ก