องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิระพงษ์ หงษ์คำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวเชาวลี วันสนุก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางนิตยา ตาทน 
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุพรรณี โพธิ
คนงานทั่วไป