องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

กองช่าง

นายสุธรรม สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวิทยากรณ์ กองสถาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอภิชัย กันทะวงวงษา 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายจักรพันธ์ แสงคำ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ