องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

คณะผู้บริหาร

นายมงคล อุดธิมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเอกลักษณ์ ใจก้อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญทา ปิ่นใหญ่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญส่ง ก้อนแก้ว
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญปั๋น สายเงิน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล