องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

คู่มือประชาชน

คู่มือการขอรับบำนาญพิเศษ  ดาวน์โหลด
คู่มือการขอรับบำนาญพิเศษของทายาท  ดาวน์โหลด
คู่มือการขอรับบำเหน็จดำรงชีพฯ  ดาวน์โหลด
คู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอด  ดาวน์โหลด
คู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ  ดาวน์โหลด
คู่มือการขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติ  ดาวน์โหลด