องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 40 และ 43  ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 44

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

1.ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ที่  2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50150
โทรศัพท์  0-5304-7595 , 0-8995-6913-1

2.อาณาเขต
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่แตง ห่างจากอำเภอ ประมาณ  33 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ   ติดกับ  ตำบลเมืองก๋าย  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้   ติดกับ  ตำบลสะเมิงเหนือและตำบลยั้งเมิน  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก   ติดกับ  อำเภอปาย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออก   ติดกับ  ตำบลสบเปิง   อำเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 3.เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 318 ตารางกิโลเมตร

4.ภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ พื้นที่บางส่วนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ
ห้วย น้ำดัง และบางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า แม่เลา-แม่แสะ

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

 

5.เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

บ้านป่ายางหนาด

นายเกษม  ใจเที่ยง

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านปางมะกล้วย

นายรุ่งโรจน์  คำแดง

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านผาเด็ง

นายทวีทรัพย์  ทำกิน

กำนัน

4

บ้านป่าแป๋

นายสุริยะ  ไพปัญญา

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านแม่เลา

นางสุภาภรณ์ คำปัน

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านปางลัน

นายทวี  ลาทู

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านแม่ไคร้

นายบุญเป็ง  กะหลู่

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านแม่แสะ

นายมานพ  พลอยพิกุล

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านแม่แมม

นายสายยัณฑ์  ชัยวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านแม่น้ำแขม

นายสมจิตร  แปงตา

ผู้ใหญ่บ้าน

11

บ้านท่าผา

นายสมบูรณ์ สิงหมู่

ผู้ใหญ่บ้าน

12

บ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ

นายบุญชัย  จองหว่า

ผู้ใหญ่บ้าน

13

บ้านขุนห้วยพระเจ้า

นายเอกชัย  นันทลักษมี

ผู้ใหญ่บ้าน

6.จำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,157  คน
แยกเป็นชาย 3,171 คน   หญิง 2,986 คน  มี 2,449 ครัวเรือน

*ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ณ วันที่  27  เดือนมีนาคม  2558

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านป่ายางหนาด

201

287

255

542

2

บ้านปางมะกล้วย

364

418

418

836

3

บ้านผาเด็ง

179

169

178

347

4

บ้านป่าแป๋

267

287

307

594

5

บ้านแม่เลา

310

321

321

642

6

บ้านปางลัน

161

185

171

356

7

บ้านแม่ไคร้

113

176

155

331

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

8

บ้านแม่แสะ

188

265

255

520

9

บ้านแม่แมม

159

248

180

428

10

บ้านแม่น้ำแขม

44

64

55

119

11

บ้านท่าผา

178

233

226

459

12

บ้านกิ่วถ้วย – ปางมะโอ

125

243

209

452

13

บ้านขุนห้วยพระเจ้า

158

275

256

531

รวม

2,449

3,171

2,986

6,157

 

*ข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจ จปฐ.2 อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน

 จำนวนประชากรแยกช่วงอายุ

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง(คน)

จำนวนรวม
(คน)

แรกเกิด – 6 ปี
7 ปี เต็ม – 12 ปี
13 ปี เต็ม  – 18 ปี
19 ปี เต็ม – 35 ปี
36 ปี เต็ม – 59 ปี
60 ปี เต็มขึ้นไป

249
234
228
823
1,146
491

208
233
237
728
1,074
506

457
467
465
1,551
2,220
997

รวม

3,171

2,986

6,157

*ข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจ จปฐ.2 อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน

 7.สภาพทางเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ประชากรของตำบลป่าแป๋   ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ  การทำสวนเมี่ยง(ชา) รอง
ลงมา คือ ทำสวนมะแขว่น  ลิ้นจี่  มะม่วง
2.อาชีพเสริม อาชีพเสริมมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า  , การทอผ้าชาวเขา