องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าแป๋

รายงานประเมินความพึงพอใจ อบต ป่าแป๋ ประจำปี 2561