องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

สมาชิกสภา อบต.

นายสุทัศน์ ปินตาจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญเรือง ปิ่นแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสรรเสริญ พุทธสิงห์
สมาชิก อบต.หมู่ 1

นายอาทิตย์ ดอกหล้า
สมาชิก อบต.หมู่ 1

นายสุวรรณ์ ชมชื่น
สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายสมนึก ดุมขาว
สมาชิก อบต.หมู่ 3

นางกัลยา ฆ้องดง
สมาชิก อบต.หมู่ 3

นายกำจร แสงคำ
สมาชิก อบต.หมู่ 4

นายจำทุน แจ่มแจ้ง
สมาชิก อบต.หมู่ 4

นายสิงห์คำ กรองเขียว
สมาชิก อบต.หมู่ 5

นายพร ใจมา
สมาชิก อบต.หมู่ 5

นายบุญมา ลาทู
สมาชิก อบต.หมู่ 6

นายประเสริฐ ไวปัญญา
สมาชิก อบต.หมู่ 6

นายจันทร์ติ๊บ จันทร์แก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ 7

นายสมบัติ อำภา
สมาชิก อบต.หมู่ 7

นายสุพันธ์ ฮุกุพอ
สมาชิก อบต.หมู่ 8

นายสิงห์ชัย มุสุลอย
สมาชิก อบต.หมู่ 8

นายสุข เซอยัวแล
สมาชิก อบต.หมู่ 9

นางสาวสุพิศ น้อยมูลย่า
สมาชิก อบต.หมู่ 9

นายจำรัส ปิยะจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ 10

นายสายชล ศรีโรย
สมาชิก อบต.หมู่ 10

นายไกรศรี ตุ้ยงาม
สมาชิก อบต.หมู่ 12

นายอรัญ ส่าพอ
สมาชิก อบต.หมู่ 12

นายบุญมี คำเอ้ย
สมาชิก อบต.หมู่ 13

นายสุชาติ บุญวิริยะไพศาล
สมาชิก อบต.หมู่ 13