องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

สำนักงานปลัด

นายบุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวชบา สุขสะกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเลิศพล คำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวไพรินทร์ คำทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอังคณา วานุรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมนทิรา เมืองอินทร์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายประธาน  วงศ์พุทธิสิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายณัฐพล  ตาขา 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวคล้ายฝัน  สุวรรณศร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายประพันธ์ รักประเสริฐ
คนงานทั่วไป

นายพิศาล ประดิษฐทอง
คนงานทั่วไป

นายพงษพนา ตาติวงศ์
คนงานทั่วไป

นายโยธิน ใจตา
คนงานทั่วไป

นายณัฐวัฒน์ จันทร์แดง
คนงานทั่วไป