องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้จัดการประชุมทีมค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้จัดการประชุมทีมค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้จัดการประชุมทีมค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ โดยมีผู้บริหาร สมาชิก อบต.ป่าแป๋ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ. รพสต. ป่าแป๋ สารวัตรใหญ่ สน.ตำบลป่าแป๋ และ อสม. ตำบลป่าแป๋ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและตรวจสอบบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.