องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้ตั้งจุดคัดกรองสำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้ตั้งจุดคัดกรองสำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้ตั้งจุดคัดกรองสำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ โดยมีการวัดไข้ และล้างมือ ก่อนเข้าสำนักงาน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019