องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

แผนการใช้จายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

แผนการใช้จายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพักตับ พัเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 650 เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 650 เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค 650 เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค 650 เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซม รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค 650 เชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซม รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ตค 650 เชียงใหม่

ประกาศผผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านผาเด็ง

ประกาศผผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านผาเด็ง

ประกาศผผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านแม่น้ำแขม

ประกาศผผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านแม่น้ำแขม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย (วาตภัย)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย (วาตภัย)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-2562

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยพระเจ้า (1 กค. 2563 – 30 กย. 2563)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยพระเจ้า (1 กค. 2563 – 30 กย. 2563)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 กค. 2563 – 30 กย. 2563)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 กค. 2563 – 30 กย. 2563)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. เขต 2 (1 กค. 2563 – 30 กย. 2563)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. เขต 2 (1 กค. 2563 – 30 กย. 2563)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563