องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้ลงนามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเลา จุดห้วยนอน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเลา จุดห้วยนอน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่แมม จุดบ้านแม่แมมนอก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่แมม จุดบ้านแม่แมมนอก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่แมม จุดดอยหนองสละ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่แมม จุดดอยหนองสละ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ไคร้ จุดดอยแม่หลวง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ไคร้ จุดดอยแม่หลวง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ไคร้ จุดดอยป่าช้า

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ไคร้ จุดดอยป่าช้า

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าแป๋ จุดดอยโรงชา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าแป๋ จุดดอยโรงชา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ายางหนาด จุดสวนลุงเสริฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ายางหนาด จุดสวนลุงเสริฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุนห้วยพระเจ้า จุดก่อนถึงสะพานห้วยพระเจ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุนห้วยพระเจ้า จุดก่อนถึงสะพานห้วยพระเจ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้จัดการประชุมทีมค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้จัดการประชุมทีมค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ โดยมีผู้บริหาร สมาชิก อบต.ป่าแป๋ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ. รพสต. ป่าแป๋ สารวัตรใหญ่ สน.ตำบลป่าแป๋ และ อสม. ตำบลป่าแป๋ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและตรวจสอบบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้ตั้งจุดคัดกรองสำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ได้ตั้งจุดคัดกรองสำหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ โดยมีการวัดไข้ และล้างมือ ก่อนเข้าสำนักงาน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านปางมะกล้วย หมู่ 2

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านปางมะกล้วย หมู่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านปางมะกล้วย หมู่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านปางมะกล้วย หมู่ 2