องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมมแซมผิวจราจรดวยแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านปางมะกล้วย หมู่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมมแซมผิวจราจรดวยแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านปางมะกล้วย หมู่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุนห้วยพระเจ้า หมู่ 13

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุนห้วยพระเจ้า หมู่ 13

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ 12

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกิ่วถ้วย-ปางมะโอ หมู่ 12

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ม.9 คก.ป้องกันแนวกันไฟ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ม.9 คก.ป้องกันแนวกันไฟ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน ม.2 คก.ป้องกันแนวกันไฟ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน ม.2 คก.ป้องกันแนวกันไฟ

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการปรับปรุงซ่อมถนน หมู่ 12

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการปรับปรุงซ่อมถนน หมู่ 12

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการปรับปรุงซ่อมถนน หมู่ 13

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการปรับปรุงซ่อมถนน หมู่ 13

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 2

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศ TOR โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ป้ายไวนิล คก.เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ป้ายไวนิล คก.เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการรถตู้ ฯ นายสถิตย์ ใคร้โท้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการรถตู้ ฯ นายสถิตย์ ใคร้โท้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการรถตู้ ฯ นายยุทธศาสตร์ แปงใจ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการรถตู้ ฯ นายยุทธศาสตร์ แปงใจ