องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

ภาพกิจกรรม

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรม : จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แหล่งน้ำสาธารณะและการปล่อยปลา ประจำปี 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ประจำปี 2563